اگه برای بودجه بندی دقیق ماهیانه و سالیانه کمک میخواین و اگه بودجه بندی براتون سختو گیج کنندس.
اگه چیزی از برنامه ریزی مالی نمیدونین و نگاه کردن به اعداد براتون سرگیجه میاره
نگران نباشین، من خدمات بودجه بندی ماهیانه و سالیانه براتون انجام میدم

تو این جلسات نه تنها براتون بودجه بندی میکنم، بلکه کل تکنیکو هم یادتون میدم و از امسال به بعد خودتون میتونین برای خودتون خیلی راحت بودجه بندی کنین